นโยบายความปลอดภัย

 

บทนำ

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเป็นวิชาชีพ ที่มององค์ประกอบทั้งหมดขององค์กร หรือกิจการเป็นอย่างไรก็ตาม การนำมาใช้หรือไม่ใช้มีผลต่อด้านต่าง ๆ ขององค์กรหรือกิจการนั้น ๆ จุดมุ่งหมายของโปรแกรมความมั่นคงปลอดภัยของ UFABET คือการปกป้องความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ใช้งานภายในองค์กรในขณะที่ให้ความคุ้มค่ากับวิธีที่เราดำเนินธุรกิจ การปกป้องความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานเป็นหลักการพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล และสามารถกำหนดได้ว่า:

 • การรักษาความลับ – ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น ซึ่งหลายครั้งถูกบังคับใช้โดยหลักการ “จำเป็นต้องรู้” แบบพื้นฐาน
 • ความสมบูรณ์ – ปกป้องความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล และวิธีการที่ใช้ในการประมวลผลและจัดการข้อมูล
 • ความพร้อมใช้งาน – ทำให้มั่นใจว่าสินทรัพย์ข้อมูล (ข้อมูล ระบบ สิ่งอำนวยความสะดวก เครือข่าย และคอมพิวเตอร์) สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ เมื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตต้องการ

UFABET.group รับรู้ว่าข้อมูลธุรกิจของเราเป็นทรัพยากรที่สำคัญ และดังนั้นความสามารถของเราในการจัดการ ควบคุม และปกป้องทรัพยากรนี้จะมีผลกระทบโดยตรงและสำคัญต่อความสำเร็จในอนาคตของเราเอกสารนี้กำหนดกรอบการทำงานเพื่อพัฒนานโยบายความปลอดภัยข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้สามารถจัดการ ควบคุม และปกป้องทรัพยากรข้อมูลธุรกิจและทรัพยากรข้อมูลเหล่านั้นที่ได้รับไว้ให้กับ www.UFABET.group จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอกอื่นๆ

โปรแกรมความปลอดภัยข้อมูลของ UFABET ได้รับการสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่ระบุในนโยบายนี้และนโยบายที่สนับสนุน

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ UFABET คืออธิบายการกระทำและพฤติกรรมที่จำเป็นในการรักษาความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมต่อ UFABET.group พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน UFABET

กลุ่มเป้าหมาย

นโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ www.UFABET.group ใช้บังคับต่อทุกบุคคล หน่วยงาน หรือกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์กับทรัพยากรข้อมูลของ UFABET.group อย่างเท่าเทียมกัน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้บริหารสูงสุด

 • รับผิดชอบในการตรวจสอบ และดำเนินโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามหลักการประเมินความเสี่ยงเพื่อปกป้องความลับ ความครบถ้วน และความพร้อมใช้งานของทรัพยากรข้อมูลที่ได้รับหรือรักษาโดย www.UFABET.group 
 • รับผิดชอบในการผสานรวมกระบวนการรักษาความปลอดภัยข้อมูล กับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานเพื่อปกป้องภารกิจขององค์กร
 • รับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามงบประมาณหรือกระบวนการวางแผนทางการเงิน
 • ให้อำนาจที่เหมาะสมแก่ทีมงานด้านความปลอดภัย ในการรักษาความปลอดภัยของทรัพยากรข้อมูลภายใต้ขอบเขตของโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ UFABET.group
 • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยข้อมูล และมอบอำนาจให้กับบุคคลดังกล่าว เพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยข้อมูลรายงานรายปี ให้แก่ผู้บริหารสูงสุด เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ UFABET ภายใต้การประสานงานกับคณะกรรมการความปลอดภัยข้อมูล

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของข้อมูล

 • เป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัยของข้อมูล และให้ข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับสถานะของโครงการความปลอดภัยข้อมูลให้กับผู้บริหารสูงสุด
 • จัดการให้ความปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดทางสัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • เข้าร่วมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สมาคม และกลุ่มผู้สนใจพิเศษในเชิงความปลอดภัย
 • ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับความลับ ความคงสภาพ และความพร้อมใช้งานของทรัพยากรข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมหรือดูแลโดย www.UFABET.group
 • สนับสนุนในการพัฒนาและนำมาใช้นโยบาย ขั้นตอน มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่สนับสนุนความปลอดภัยของข้อมูลและความต่อเนื่องของการดำเนินงาน
 • ให้แน่ใจว่า UFABET.group ได้ฝึกอบรมบุคลากรทั้งหมด ให้สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยข้อมูล กระบวนการ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติ ฝึกและควบคุมบุคลากรที่รับผิดชอบ ในด้านความปลอดภัยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบดังกล่าว
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการฝึกอบรมความตระหนักด้านความปลอดภัยของข้อมูล ที่เหมาะสมแก่บุคลากรของบริษัท รวมถึงผู้รับเหมา
 • ใช้และรักษากระบวนการสำหรับการวางแผน ดำเนินการ ประเมิน และบันทึกการดำเนินการแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องใดๆ ในนโยบายความปลอดภัยข้อมูล ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติของ UFABET 
 • พัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับการทดสอบ และประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมความปลอดภัยของข้อมูล UFABET.group ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
 • พัฒนาและใช้กระบวนการสำหรับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับผู้ขายและการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขาย
 • รายงานประจำปี โดยประสานงานกับคณะกรรมการความปลอดภัยข้อมูล ถึงฝ่ายบริหารเกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมความปลอดภัยข้อมูล UFABET.group รวมถึงความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไข

คณะกรรมการด้านความปลอดภัยของข้อมูล

ตามข้อบัญญัติของคณะกรรมการด้านความปลอดภัยข้อมูล:

 • รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนด, ตรวจสอบและแนะนำนโยบายด้านความปลอดภัยข้อมูล
 • อนุมัติขั้นตอนการสนับสนุน, มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล
 • ประเมินความเหมาะสม และประสิทธิภาพของนโยบายด้านความปลอดภัยข้อมูล และประสานงานในการนำเสนอการควบคุมความปลอดภัยข้อมูล
 • ตรวจสอบและจัดการกระบวนการ ขอการยกเว้นนโยบายความปลอดภัยข้อมูล
 • ระบุและแนะนำวิธีการจัดการกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • ให้ทิศทางชัดเจน และการสนับสนุนจากผู้บริหารในการดำเนินกิจกรรม ด้านความปลอดภัยข้อมูล
 • ส่งเสริมการศึกษา, การฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยข้อมูลในทีมงานและพนักงานใน UFABET.group และเริ่มต้นแผนและโปรแกรม เพื่อรักษาความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยข้อมูล
 • ฝึกอบรมทีมงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย, ข้อบังคับและการปฏิบัติตาม เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม รวมถึงข่าวสารและแนวโน้ม
 • ระบุการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเสี่ยงและช่องโหว่
 • ประเมินข้อมูลที่ได้รับจากระบบการตรวจสอบ
 • ตรวจสอบข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับความปลอดภัยข้อมูล และแนะนำมาตรการที่เหมาะสม
 • รายงานประจำปี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยข้อมูล ถึงผู้บริหารอาวุโสในความสามารถของโปรแกรมความปลอดภัยข้อมูลของ UFABET.group รวมถึงความคืบหน้าของมาตรการการแก้ไขปัญหา

พนักงานทั้งหมด ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกอื่นๆ

 • เข้าใจความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามโปรแกรมรักษาความปลอดภัยของ www.UFABET.group
 • ลงนามอย่างเป็นทางการและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้รับการกำหนด
 • ใช้ทรัพยากรข้อมูลของ UFABET ในการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยของ www.UFABET.group ทั้งหมด
 • ขอคำแนะนำจากทีมงานด้านความปลอดภัยของข้อมูล สำหรับคำถามหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล

นโยบาย

 • UFABET.group รักษาและสื่อสารโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ที่ประกอบด้วยนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ, มาตรฐาน, ขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่:
  • บรรจุการป้องกันความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้งานของทรัพยากรข้อมูลที่รักษาอยู่ในองค์กรโดยใช้การควบคุมด้านการบริหารงาน ทางกายภาพและทางเทคนิค
  • ให้ความคุ้มค่าในการดำเนินธุรกิจและสนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กร
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น: (ปรับแต่งตามความเหมาะสม)
   • กฎความปลอดภัย HIPAA
   • กฎหมายการแจ้งข้อมูลการละเมิดของรัฐ
   • มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูล PCI
   • ขั้นตอนที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล รวมถึง ISO 27002 และ NIST CSF
   • ข้อกำหนดทางสัญญา
   • กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ใช้ได้ทั้งในระดับรัฐและรัฐบาลกลาง
 • โปรแกรมความปลอดภัยข้อมูลจะถูกตรวจสอบ ไม่น้อยกว่าปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในสภาวะความปลอดภัยของข้อมูล

อ้างอิง

 • ISO 27002: 5, 6, 7, 18
 • NIST CSF: ID.AM, ID.BE, ID.GV, PR.AT, PR.IP
 • คณะกรรมการความปลอดภัยข้อมูล

การยกเว้น

สามารถขอการยกเว้น จากบทบัญญัติบางประการ ตามกระบวนการการขอการยกเว้นของ UFABET ได้

การบังคับให้ปฏิบัติตาม

บุคลากรที่พบว่าฝ่าฝืนนโยบายนี้ อาจถูกดำเนินการตามวินัยได้ รวมถึงการสิ้นสุดความเป็นพนักงาน และโทษทางแพ่งหรือทางอาญาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทคู่ค้า ที่ปรึกษาหรือผู้รับเหมาที่พบว่าละเมิดนโยบายนี้ อาจถูกดำเนินการตามหลักฐานได้ รวมถึงการลบสิทธิ์การเข้าถึง การบอกเลิกสัญญา และบทลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญาที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โทร : 080-857-8843 | ที่อยู่ : ถนนซอยกระทู้ 3 อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย | อีเมล : [email protected]

***สำหรับเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัยหรือใบเสนอราคาเกี่ยวกับบริการ***

 

Scroll to Top